Menu Đóng

Unit 7: Hướng dẫn làm bài tập matching heading

Bài chia sẻ ngày hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách làm một số ví dụ trong dạng bài Nối tiêu đề – Matching headings.

Cùng nghiên cứu ví dụ sau đây. Dưới đây là 2 đoạn văn được trích từ bài báo “Trees in Trouble – What is causing the decline of the World’s giant forests?’

Paragraph 1- Big trees are incredibly important ecologically. For a start, they sustain countless other species. They provide shelter for many animals, and their trunks and branches can become gardens, hung with green ferns, orchids and bromeliads, coated with mosses and draped with vines. With their tall canopies basking in the sun, they capture vast amounts of energy. This allows them to sustain much of the animal life in the forest.

Paragraph 2- Only a small number of tree species have the genetic capacity to grow really big. The mightiest are native to Northern America, but big trees grow all over the globe, from the tropics to the boreal forests of the high latitudes. To achieve giant stature, a tree needs three things: the right place to establish its seedling, good growing conditions and lots of time with low adult mortality. Disrupt any of these, and you can lost your biggest trees.

Match the two paragraphs with two of the following three headings:

  1. How wildlife benefits from big tress
  2. Factors that enable trees to grow to significant heights
  3. How other plants can cause harm

Hướng dẫn làm bài:

Nếu bạn đọc 2 đoạn văn trên, bạn sẽ thấy có rất nhiều từ khó như ‘bromeliads’, ‘basking’ and ‘stature’. Tuy vậy, bạn không cần bận tâm đến chúng vì cách làm của bạn phải là:  đọc những câu đầu và câu cuối của đoạn văn để tìm ý chính.

Đoạn 1: Ngay câu đầu ta thấy câu khẳng định tầm quan trọng của cây “Big trees are incredibly important ecologically.” Và những cụm từ thể hiện tầm quan trọng của cây đối với những sinh vật khác “they sustain…” “They provide shelter…” à đáp án là “How wildlife benefits from big trees”

Đoạn 2: ta thấy những cụm từ được bôi vàng đậm : A tree needs three things: the right place to establish its seedling, good growing conditions…–> câu nói mang tính liệt kê. à đáp án là “Factors that enable tree to grow to significant heights”

XEM THÊM