Menu Đóng

Unit 4 – Writing task 1 – Cách miêu tả sự tăng/giảm trong IELTS Writing Task 1

Chúng ta đã cover các cách để gọi tên sự tăng/giảm của biểu đồ. Tuy nhiên, các bạn có thể thấy là những từ mà chúng ta đã học cũng chỉ dừng ở mức độ… gọi tên. Trừ những động từ bao hàm luôn nghĩa mạnh/nhẹ, các từ tăng/giảm còn lại khá “khô”, bởi vì nó không có một tính chất gì cả, mà tính chất mới là cái chúng ta cần trong một câu miêu tả tốt.

Các tính chất mà chúng ta thêm vào câu là để bổ trợ cho động từ, và từ để bổ trợ cho động từ thì sẽ là trạng từ. Vậy chúng ta có thể thêm các trạng từ nào để làm các động từ trở nên “ướt át” hơn?

1. Nhẹ, đều

Vậy với các xu hướng kiểu này, các bạn hãy sử dụng các trạng từ gradually hoặc steadily. Các bạn chú ý là một yếu tố cần để dùng được 2 từ này là xu hướng phải diễn ra trong một khoảng thời gian dài, vì kể cả trong tiếng Việt, từ “dần dần” cũng mang nghĩa là diễn ra từ lâu rồi đúng không?

Vậy chúng ta có thể viết câu: From 1980 to 2030, the consumption of nuclear, solar/wind and hydropower rose/increased/climbed steadily.

Còn với các xu hướng trong ngắn hạn, ví dụ, như ở đường xanh trên cùng, từ 1985-1990, bạn thấy nó “nhoi lên” một cái. Vậy, với các xu hướng ngắn hạn và nhẹ này, các bạn hãy dùng từ slightly.

2. Mạnh/ nhanh/ bất ngờ

Trong các xu hướng này, các đối tượng không chỉ thay đổi nhiều về số lượng, chúng còn thay đổi trong thời gian khá ngắn. Với các xu hướng này, các bạn hãy sử dụng các trạng từ sau: dramatically, rapidly, sharply hoặc quickly.

Vậy, các bạn có thể viết câu sau:

Channel one news viewing figure at 11pm rose rapidly in May.

Nếu bạn chỉ muốn tập trung vào số lượng chứ không nhất thiết phải trong thời gian ngắn, bạn có thể dùng các từ sau: considerably hoặc significantly.

Các cách nói khác

Các từ đã cho ở trên đều là các trạng từ (đuôi ly). Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể bổ nghĩa cho cách viết động từ (A + tăng/giảm…). Như bài trước đã nói, chúng ta có hai cách viết một câu miêu tả trong Task 1 như sau:

A + rise/fall/increase/decrease… => cách dùng động từ

hoặc

A experience a rise/fall/increase/decrease… => cách dùng danh từ

Vậy, với cách miêu tả bằng danh từ, bạn không thể dùng trạng từ, vì trạng từ không phải là từ bổ nghĩa của danh từ, mà chỉ có tính từ thôi. Tuy nhiên, nếu các bạn để ý, trạng từ chỉ đơn giản là các tính từ thêm đuôi ly. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta bỏ ly ở các từ ở trên, chúng ta sẽ có tính từ tương ứng của chúng!

Dramatically => dramatic

Sharply => sharp

Rapidly => rapid

Quickly => quick

Gradually => gradual

Steadily => steady

Slightly => slight

Considerably => considerable

Significantly => significant

 

Với những chia sẻ trên, hi vọng các bạn có thể dễ dàng miêu tả biểu đồ và chinh phục IELTS Writing task 1 một cách tốt nhất!

XEM THÊM